Deklaracja dostępności

Liczba odwiedzających: 1060

Muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach ( w organizacji) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum Cypriana Norwida.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach ( w organizacji)
 • Adres: ul. Pałacowa 7, 07-230 Dębinki
 • E-mail: dyrektor@muzeumnorwida.com
 • Telefon: 664-940-869

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna

 1. Zespół pałacowo-parkowy tworzą: klasycystyczny pałac z XVIII w. oraz oficyny boczne, całość otacza park.
 2. Przy wejściach do budynku brak wind oraz podjazdów dla osób niepełnosprawnych.
 3. Brak informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 4. Przy zespole pałacowo-parkowym znajdują się miejsca parkingowe.
 5. Prawo wstępu z psem asystującym nie zostało uregulowane.
 6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 7. Toalety nieprzystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.