RODO

Liczba odwiedzających: 920

Informujemy, że od 25 maja 2018 ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W MUZEUM CYPRIANA NORWIDA

I. Administrator danych

Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Muzeum Cypriana Norwida”.

Adres: ul. Pałacowa 7, 07-230 Dębinki
Tel.: 571 406 190
E-mail: kontakt@muzeumnorwida.com lub formularz kontaktowy.

II. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e- mail: ochronadanych@zabrodzie.pl  Tel: 296423173 lub listownie na adres Muzeum Cypriana Norwida ul. Pałacowa 7, 07-230 Dębinki.

III. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 • wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
 • niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 • niezbędnym do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;
 • niezbędnym do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. 

Mogą również wystąpić przypadki w których zostanie Pani/Pan poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Zgoda może zostać w każdej chwili przez Panią/Pana wycofana. Wycofanie zgody  nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w szczególności na podstawie:

 • Ustawy z dnia 21 listopada 1996r. o muzeach;
 • Ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 • Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
 • Ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 • Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
 • Ustawy z dnia 11 sierpnia 2021r. o otwartych danych i ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego;
 • Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych;
 • Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości;
 • Ustawa z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych;
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych;
 • Ustawa z dnia 26 czerwiec 1974r. Kodeks pracy;
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks cywilny;
 • Statut, regulaminy wewnętrzne

oraz inne akty prawa powszechnie obowiązującego do których stosowania z mocy ustawy zobligowane jest Muzeum.

IV. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Pani/Pana dane mogą być ponadto przekazywane w sposób i formie określonej przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego: osobom upoważnionym przez Muzeum do przetwarzania danych w ramach wykonywania obowiązków służbowych, osobom prowadzącym prace naukowo-badawcze z wykorzystaniem zbiorów Muzeum, podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora; podmiotom prowadzącym działalność pocztową i kurierską.

V. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których dane te zostały pozyskane. Następnie dane będą przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych na podstawie Ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.  

Administrator wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wymagane na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą. 

IV. Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługuję Pani/Panu w zależności od charakteru przetwarzania prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
 • prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w sytuacji gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej Administratorowi zgody,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora,
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej Administratorowi zgody.

W przypadkach i na warunkach określonych w RODO powyższe prawa można zrealizować poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych lub poprzez kontakt z Muzeum.

VII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami Rozporządzenia ogólnego.

VIII. Informacje o wymogu / dobrowolności podania danych oraz konsekwencje niepodania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowym co do zasady jest dobrowolne, a zarazem konieczne do korzystania z usług Muzeum – w szczególności w zakresie dostępu do zbiorów muzeum, prowadzonej działalności naukowej i edukacyjnej. Odmowa podania danych będzie skutkowała niemożnością korzystania z usług. 

IX. Informacja o źródle pochodzenia Państwa danych osobowych 

W sytuacji, gdy Muzeum przetwarza Pani/Pana dane osobowe, a pozyskano je w innym sposób niż bezpośrednio od Państwa, to źródłem pochodzenia tych danych są: źródła powszechnie dostępne w szczególności materiały zamieszczone na stronach internetowych, w portalach społecznościowych oraz w publikacjach. Powyższe dotyczy w szczególności danych identyfikacyjnych osoby (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail) w związku z prowadzonymi poszukiwaniami dóbr kultury i informacji o nich. 

X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w tym profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

XI. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.