INAUGURACYJNE POSIEDZENIE RADY MUZEUM

Pierwsze spotkanie Rady Muzeum przy Muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach za nami!

26 stycznia w siedzibie naszego muzeum spotkali się członkowie nowo powołanej rady, przedstawiciele organizatorów, dyrektor i pracownicy muzeum.

Radę Muzeum przy Muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach powołała Rada Powiatu w Wyszkowie na mocy uchwały Nr LVI/307/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.
W skład rady weszli:

 1. Pan Kacper Sakowicz, Szef Gabinetu Politycznego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – wskazany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ,
 2. Pani Eliza Czapska, Dyrektor Muzeum na Zamku Zbrojowni w Liwie – wskazana przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, ,
 3. Pani Małgorzata Balcerzak, kierownik Delegatury w Ostrołęce Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie – wskazana przez Powiat Wyszkowski,
 4. Pani Iwona Stefaniak, Dyrektor Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce – wskazana przez Gminę Zabrodzie,
 5. Pan Piotr Majewski, były Dyrektor Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, historyk, muzealnik, wykładowca akademicki– wskazany przez Fundację Museion Norwid z siedzibą w Warszawie,
 6. Pan Jarosław Klejnocki, Dyrektor Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza
  w Warszawie – wskazany przez Stowarzyszenie Historyczno-Literackie im. Cypriana Norwida z siedzibą w Nowym Sączu,
 7. Pan Tomasz Makowski, Dyrektor Biblioteki Narodowej w Warszawie – wskazany przez Stowarzyszenie Form Artystycznych i Turystycznych „FORMAT” z siedzibą
  w Wyszkowie,
 8. Pan Mariusz Olbromski, poeta i prozaika, wykładowca akademicki – wskazany przez Dyrektora Muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach (w organizacji).

Rada została powołana na czteroletnią kadencję 2023-2027. Z rąk Pawła Delugi, Członka Zarządu Powiatu Wyszkowskiego, członkowie Rady odebrali nominacje i listy gratulacyjne. Spotkanie było doskonałą okazją do przedstawienia historii powstania muzeum a także losów jego siedziby, zwłaszcza części zabytkowej, wpisanej do rejestru zabytków. Dyrektor Muzeum Jacenty Matysiak przedstawił dotychczas wykonane prace przygotowujących instytucję do rozpoczęcia rewitalizacji zabytkowego zespołu dworsko-parkowego i założeń koncepcyjnych funkcjonowania muzeum.

Zgodnie z ustawą o muzeach, Rada Muzeum sprawuje nadzór nad wypełnianiem przez muzeum jego powinności wobec zbiorów i społeczeństwa, w szczególności nad realizacją celów statutowych i zapisów ustawy o muzeach, ocenia także na podstawie przedłożonego przez dyrektora muzeum sprawozdania rocznego z działalności, działalność muzeum oraz opiniuje przedłożony przez dyrektora roczny plan działalności.

Podczas spotkania Wójt Gminy Zabrodzie Krzysztof Jezierski oraz Sekretarz Gminy Zabrodzie Elżbieta Jurczyk, przekazali na ręce dyrektora Deklarację poparcia inicjatywy utworzenia muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach, podpisaną 29 maja 2021 r.

Muzeum jest instytucją kultury utworzoną przez Powiat Wyszkowski, Gminę Zabrodzie i Fundację Museion Norwid w sierpniu 2021 roku. Od 1 lutego 2022 r. współorganizatorem muzeum na mocy podpisanej umowy został także Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który każdego roku przekazuje 1,3 mln złotych na bieżącą działalność muzeum.

W tym szczególnym dniu gościliśmy literaturoznawców badających twórczość i życie Cypriana Norwida- Magdalenę Woźniewską- Działak, Tomasza Korpysza oraz Adama Cedro.

W spotkaniu z członkami rady muzeum Powiat Wyszkowski reprezentowali członkowie Zarządu Powiatu Teresa Hanna Czajkowska i Paweł Deluga oraz radni powiatowi, Adam Turek – przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz Waldemar Sobczak.