BIP

Muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach (w organizacji)

07-230 Zabrodzie

Dębinki, ul. Pałacowa 7

Tel 571 406 190

Adres e-mail:            kontakt@muzeumnorwida.com

www                            http://www.muzeumnorwida.com

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP           

NIP 7622013536

Regon 520272368


Godziny otwarcia

poniedziałek – piątek        09:00 – 17:00

sobota-niedziela                                10:00 – 18:00

Muzeum Cypriana Norwida (w organizacji) jest instytucją kultury współprowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Powiat Wyszkowski, Gminę Zabrodzie i Fundację Museion Norwid.

Muzeum  ma osobowość prawną i jest wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Powiat Wyszkowski pod nr RIK 2/2021.

Siedzibą Muzeum jest wieś Dębinki, gmina Zabrodzie, powiat wyszkowski

Muzeum działa na podstawie Statutu, nadanego uchwałą NR XLV/258/2022 Rady Powiatu Wyszkowskiego z dnia 23 lutego 2022 r. oraz przepisów w nim określonych.

Misją Muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach jest kultywowanie pamięci i dorobku twórczego jednej z najwybitniejszych postaci w historii Polski, oraz ochrona materialnego i duchowego dziedzictwa kulturowego regionu zwanego „Rzeczpospolitą Norwidowską”. Muzeum kładzie również nacisk na zaspokajanie potrzeb poznawczych i edukacyjnych społeczeństwa. na w tym szczególnie budowanie postaw patriotycznych, budzenie poczucia więzi z innymi, z którymi wiąże nas wspólna historia.

Muzeum gromadzi i przechowuje dobra kultury w zakresie historii, sztuki, archeologii, szeroko rozumianej kultury materialnej Warszawy i Mazowsza. Upowszechnia wartości nauki i kultury w oparciu o posiadane muzealia, kształtuje wrażliwość poznawczą i estetyczna. Prowadzi działalność naukową, edukacyjna i wydawniczą. Współpracuje z muzeami historycznymi w kraju i za granicą. Współdziała w upowszechnianiu nauki i sztuki z innymi podmiotami realizującymi cele i zadania związane z działalnością Muzeum w kraju i za granicą – działalność określona przez Organizatora Muzeum w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Powiat Wyszkowski.

Status prawny Muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach (w organizacji) określa Statut Muzeum z dnia 23 lutego 2022 r.

Dyrektor – Jacenty Matysiak

Główna Księgowa – Ewa Małaszek

Muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach (w organizacji), jest samorządową instytucją kultury, działającą w szczególności na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2020 r. poz. 902; z 2021 r. poz. 1641),
 2. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194.)
 3. Umowy z dnia 01 lutego 2022 r. w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury – Muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach (w organizacji) pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Powiatem Wyszkowskim, Gminą Zabrodzie i Fundacją Museion Norwid,
 4. Statutu, nadanego Uchwałą NR XLV/258/2022 Rady Powiatu Wyszkowskiego z dnia 23 lutego 2022 r.


Do zakresu działania Muzeum należy:

1) gromadzenie zabytków i wytworów kultury materialnej i niematerialnej związanych

z życiem i twórczością Cypriana Norwida (1821-1883), z epoką, w której żył oraz

przedmiotów upamiętniających związki poety z regionem na tle wydarzeń

historycznych oraz przemian kulturowo-społecznych;

2) przekazywanie i upowszechnianie informacji o życiu, działalności oraz dziedzictwie

Cypriana Norwida;

3) prowadzenie działalności edukacyjnej inspirowanej życiem i twórczością Cypriana

Norwida;

4) prowadzenie badań nad twórczością Cypriana Norwida i jego spuścizną;

5) promocja Cypriana Norwida i spuścizny po Nim w kraju i za granicą.


Muzeum gromadzi następujące rodzaje zbiorów:

1) dzieła sztuk plastycznych;

2) pamiątki historyczne, w tym medale;

3) materiały rękopiśmienne;

4) księgozbiór, w tym pierwodruki dzieł Cypriana Norwida;

5) dokumenty życia społecznego związane z wydarzeniami norwidowskimi.

Muzeum realizuje swoje działania w szczególności przez:

1) gromadzenie zabytków, pamiątek i materiałów dokumentacyjnych w statutowo

określonym zakresie, pozyskiwanych w drodze zakupów, darowizn, zapisów,

depozytów i wymiany;

2) katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów oraz materiałów

dokumentacyjnych;

3) przechowywanie gromadzonych zbiorów, w warunkach zapewniających im właściwy

stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do

celów naukowych;

4) zabezpieczanie i konserwację zbiorów, oraz w miarę możliwości, zabezpieczanie

zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury

materialnej i przyrody;

5) urządzanie wystaw stałych i czasowych;

6) organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym badań archeologicznych;

7) prowadzenie działalności edukacyjnej;

8) inspirowanie i prowadzenie działalności popularyzatorskiej dotyczącej życia

i twórczości Cypriana Norwida oraz wspieranie działań w tym zakresie;

9) popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę;

10) udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych;

11) zapewnienie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów

i zgromadzonych informacji;

12) prowadzenie biblioteki fachowej i archiwum zakładowego;

13) prowadzenie działalności wydawniczej, w tym publikowanie i rozpowszechnianie

katalogów, przewodników wystaw, materiałów informacyjnych z zakresu działalności

Muzeum oraz wydawnictw naukowych;

14) współpracę z polskimi i zagranicznymi muzeami, administracją rządową

i samorządową, instytucjami kultury, polskimi i zagranicznymi instytutami naukowo-badawczymi,

organizacjami pozarządowymi, a także innymi osobami prawnymi,

jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej oraz osobami fizycznymi.

Muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach (w organizacji).
Data publikacji strony internetowej: 2022-07-11. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-08-25.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,
 • Udostępnione materiały wideo nie posiadają transkrypcji tekstowej, 
 • Materiały wideo opublikowane na stronie nie posiadają napisów, które przedstawiają ważne informacje dźwiękowe, 
 • Elementy nawigacyjne polegają na właściwościach zmysłowych, 
 • Strona używa grafik aby przedstawić tekst, 
 • Na stronie nie istnieją mechanizmy pozwalające na pominięcie bloków, 
 • Nie zawarto tytułu opisowego strony internetowej, 
 • Elementom sterującym na stronie internetowej nie towarzyszy widoczna etykieta tekstowa lub towarzyszy widoczna etykieta tekstowa niezgodna z nazwą programową, 
 • Kod strony internetowej nie jest wolny od błędów.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • niektóre filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Deklarację sporządzono dnia: 2022-07-11. Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-08-25.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Natalia Sulich-kontakt@muzeumnorwida.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu  571 406 190. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Budynek jest przed generalnym remontem. Dlatego nie ma w nim żadnych udogodnień. Wejścia do siedziby głównej nie spełniają normy szerokości.
2. W budynku brak wind. Nie ma też platform .
3. Brak informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
4. Brak wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych miejsc do parkowania.
5. Prawo wstępu z psem asystującym nie zostało uregulowane.
6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
7. W budynkach brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

 • ogłoszenia o pracę
 • regulamin
 • informacja o wynikach naborów
 • do pobrania
 • ogłoszenie o przetargu
 • ogłoszenie o wyniku przetargu
 • ogłoszenie z zakresu działalności kulturalnej
 • klauzula informacyjna
 • monitoring wizyjny